Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

dxir1.com olarak; üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, mağazalarımız, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri dxir1.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.

İşbu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Kapsam

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere dxir1.com tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politikanın kapsamındadır. Politikamız, dxir1.com'in sahibi olduğu ya da dxir1.com tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Rol ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politika'ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

Hukuki Yükümlülükler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken; Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika'nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KOŞULLAR VE SORUMLULUK

İşbu şartlar, dxir1.com web sitesinin kullanım kurallarını düzenlemektedir. dxir1.com web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını okuyun. Dxir1.com web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Bu metinde kullanılan 'Kullanıcı' terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Dxir1.com tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar Dxir1.com hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Dxir1.com Hizmeti'ni değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, Dxir1.com Hizmeti'yle veya Dxir1.com ile ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.

Dxir1.com, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. Dxir1.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Dxir1.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen 'cookie' adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Dxir1.com web sitesinin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir. İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Dxir1.com sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Dxir1.com sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

Dxir1.com, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

Kullanıcılar, Dxir1.com sitesinin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Dxir1.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemekte ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Bu Dxir1.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Dxir1.com yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz. Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Dxir1.com Hizmeti'nde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.

Başka bir kullanıcının Dxir1.com Hizmeti'ni kullanmasını veya Dxir1.com Hizmeti'nden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu Kullanım Koşulları'nın veya diğer Dxir1.com koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.

Dxir1.com Kullanım Koşulları

dxir1.com web sitesi kullanıcıları, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak ve web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

dxir1.com sitesinde yayınlanan içeriklerin başlık ve spotları kullanıcıların web sitelerinde, forumlarda kaynak belirtilerek kullanılabilir, ilgili linkler verilebilir. Ancak dxir1.com sitesinde yayınlanan tüm partner içeriklerinin fikri ve sınai hakları saklıdır. Partnerlerin önceden yazılı onayı olmadan, haber içeriklerinin, fotoğraflarının ve görüntülerinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

dxir1.com kullanıcıları web sitesine yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve diğer uygulamaların üzerindeki tüm mülkiyet haklarına sahip olmaktan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan hakları devretmekten muaf tutulmaktadır.

dxir1.com web sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının tam ve tek sahibi olduklarını kabul ederler.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse, söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKAT BEYANNAMESİ

dxir1.com, 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında, kullanıcılarının kişisel verilerini koruma amacıyla 'Veri Sorumlusu' olarak belirlenen temel kurallara uymaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması: KVKK'ya göre, gerçek bir kişinin kimliğini belirleyen her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir. dxir1.com, kullanıcılarına ait kişisel verileri, yasal düzenlemelere uyum, bilgi saklama ve raporlama yükümlülükleri doğrultusunda işlemekte ve gizliliği koruma amaçlamaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Şirketimiz, 'Veri Sorumlusu' olarak kişisel verileri KVKK'ya uygun bir şekilde işleme yükümlülüğündedir. Kişisel veriler, yasal sınırlar içinde ve mevzuata uygun olarak saklanabilir, güncellenebilir, sınıflandırılabilir ve 3. kişilere açıklanabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel veriler, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. dxir1.com, verilerinizi güncel tutma taahhüdü verir ve bu süreci Kanun ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yönetir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: dxir1.com, kullanıcı hizmeti sunmak ve belirli içerikleri sağlamak amacıyla kişisel verileri işler. Bu süreç, 6698 Sayılı KVKK'ya ve belirli istisnai haller dışında uygun hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: dxir1.com, yasal mevzuat izin verdiği ölçüde, resmi makamlar, müşteriler, çözüm ortakları ve ticari faaliyetlerde bulunulan üçüncü kişilerle kişisel verileri paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi: KVKK'nın 7. maddesi çerçevesinde, veriler talep üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız: Kanun'un 11. maddesi uyarınca, kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarına sahiptir.

Muvafakat Beyanı: dxir1.com, coğrafi konum bilgisinin kaydedilmesine ve kullanılmasına onay verilmesi halinde, içeriğin kalitesini artırmak ve hizmetlere daha etkin erişim sağlamak amacıyla bu bilgiyi kullanabilir.

Bu bilgilendirme ve muvafakatname, kullanıcının kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasına onay verdiğini kabul ettiği bir sözleşme niteliğindedir. dxir1.com, gizlilik politikalarını güncelleme hakkını saklı tutar ve kullanıcılara değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmelerini önerir.